Sunday, March 9, 2014

JAIN STAVAN LYRICS : ANTARYAMI SUN ALBESHWAR MAHIMA LYRICS

ANTARYAMI SUN ALBESHWAR LYRICS
 To download this song click HERE
ANTARYAMI SUN ALBESHWAR LYRICS,CHAITYAVANDAN,JAIN SONG,JAIN STAVAN LYRICS,JAINISM,ANTARYAMI SUN ALBESHWAR MAHIMA LYRICS,SHANKESHWAR,ANTARYAMI SUN ALBESHWAR LYRICS,ANTARJAMI,MOKSH SUKH AAPO,JAIN STAVAN,अंतरजामी सुन अलवेश्वर,शंखेश्वर ,
ANTARYAMI SUN ALBESHWAR LYRICSANTARYAMI SUN ALVESHWAR,ANTARJAMI SUN AL,JAIN SONG,JAIN STAVAN LYRICS,JAINISM,ANTARYAMI SUN ALBESHWAR MAHIMA LYRICS,SHANKESHWAR,ANTARYAMI SUN ALBESHWAR LYRICS,ANTARJAMI,MOKSH SUKH AAPO,JAIN STAVAN,अंतरजामी सुन अलवेश्वर,शंखेश्वर ,

ANTARYAMI SUN ALBESHWAR MAHIMA TRIJAG TUMARO ...(2)
SAMBHADINEH HU AAVYO TIREH JANAM MARAN DUKH VARO
SEVAK ARAJ KARE CHE RAJ AMNEH SHIV SUKH AAPO
AAPO AAPO NEH MAHARAJ AMNEH MOKSH SUKH AAPO

SAHU KONA MAN VANCHIT PURO 
[CHINTAH SAHU NI CHURO..PRABHU MARA(2)]
EVU BIRUD CHE RAJ TAMARU KEM RAKHO CHO DUREH
SEVAK ARAJ KARE CHE RAJ AMNEH SHIV SUKH AAPO
AAPO AAPO NEH MAHARAJ AMNEH MOKSH SUKH AAPO

SEVAK NEH VALVALTOH DEKHI [MANMAH MAHAER NA DHARSO..PRABHU MARA(2)]
KARUNA SAGAR KEM KAHEVASO JO UPKAR NA KARSO
SEVAK ARAJ KARE CHE RAJ AMNEH SHIV SUKH AAPO
AAPO AAPO NEH MAHARAJ AMNEH MOKSH SUKH AAPO

LATPAT NU HAVE KAAM NHI CHE 
[PRATYAKSH DARSHAN DEEJEH..PRABHU MARA(2)]
DHUVADEH DHEJU NAHI SAHIB PET PADYA PATIJE
SEVAK ARAJ KARE CHE RAJ AMNEH SHIV SUKH AAPO
AAPO AAPO NEH MAHARAJ AMNEH MOKSH SUKH AAPO

SHREE SHANKHESHWAR MANDAN SAHEB 
[VANATDI AVDHARO..VALA MARA..(2)]
KAHE JINHARSH MAYA KARI MUJNEH BHAVSAGAR THI TARO
SEVAK ARAJ KARE CHE RAJ AMNEH SHIV SUKH AAPO
AAPO AAPO NEH MAHARAJ AMNEH MOKSH SUKH AAPO

ANTARYAMI SUN ALBESHWAR MAHIMA TRIJAG TUMARO ...(2)
SAMBHADINEH HU AAVYO TIREH JANAM MARAN DUKH VARO
SEVAK ARAJ KARE CHE RAJ AMNEH SHIV SUKH AAPO

AAPO AAPO NEH MAHARAJ AMNEH MOKSH SUKH AAPOJAINAM JAYATI SHASHNAM

No comments:

Post a Comment